Säkerheter

Bankkonto för överföring av säkerhet

Säkerhet i form av pengar som börsaktörer erlägger överförs till operatörens insättningskonto enligt följande:

Bank Luminor Bank AB
Bankkod 21400
Kontonummer LT30 2140 0300 0349 5472
Betalningsinformation “Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė”/”Collaterals”/”Säkerhet”

Form av säkerhete

Säkerhet kan registreras som:
Överföring av pengar till operatörens bankkonto enligt ovan;
En bankgaranti som ska begäras på första anmodan. Garantin måste vara giltig i 75 (sjuttiofem) kalenderdagar efter utgången av leveransperioden för den specifika biobränsleprodukt som anges i företagets beställning eller efter avslutade transaktion. Om en aktör betalar säkerhet i form av garanti på första anmodan måste den tillhandahållas av en bank som är registrerad i ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som själv, eller gruppen av banker som den tillhör, har en långsiktig rating på minst BB från Fitch Ratings, Standard och Poor’s eller Moody’s.

Summan av säkerheter

Nuvarande veckokontrakt:
När det gäller veckokontrakt (W) för den aktuella veckan skickar aktörer säkerhet innan de gör order i handelssystemet. Beloppet för säkerheten är 15% av det totala värdet av alla beställningar som ska skickas, förutom aktörer i kategori A, som skickar 5% istället.

Övriga avtal:
För kommande avtal – veckovis (W), månadsvis (M), kvartalsvis (Q), halvårsvis (H), tillhandahåller aktörer säkerhet för följande belopp:
Beställningssäkerhet – 5% av det totala värdet av alla beställningar. Denna säkerhet ställs innan beställningar läggs i handelssystemet.
Ytterligare säkerhet:
Ytterligare säkerhet tillhandahålls om parterna har ingått ett kontrakt under handelspasset. I det här fallet måste budgivare lämna ytterligare säkerhet i slutet av auktionsveckans sista arbetsdag.

Summan för ytterligare säkerhet:
För veckokontrakt (W) – 10% av det totala värdet på avtalet;
För månads- (M) respektive kvartals kontrakt (Q) – 5% av det totala värdet på avtalet;

Krav på ytterligare säkerhet gäller inte vid:
Halvårsvisa (H) kontrakt;
för aktörer i kategori A

 

Tabell för totalt säkerhetsbelopp

Kontrakt
Veckokontrakt (W) Månadskontrakt (M) Kvartalskontrakt (Q) Halvårskontrakt (H)
A 5% 5% 5% 5%
Företagskategori B 15% 10% 10% 5%
C 15% 10% 10% 5%
D 15% 10% 10% 5%

Tabellen visar vilken säkerhet som behövs för respektive företagskatergori vid olika avtalslängd. de totala säkerhetsbeloppen (beställnings säkerheter + ytterligare säkerheter)

Återbetalning av säkerhet

Oanvänd säkerhet ska återbetalas till handlandeföretag via det elektroniska handelssystemet efter inlämning av en begäran till operatören om att återlämna säkerheten.