Produkter

Tekniska specifikationer för träflisprodukter

Kod SM1 SMW1 SM2 SM3
Luftfuktighet (min. – max.),% av använd massan 20% – 45% 35% – 55% 35% – 55% 35% – 60%
Askhalt,% av torrvikt Upp till 2% Upp till 2% Up till 3% Upp till 5%
Huvudfraktion, mm (min kvantitet, %)7 3,15 ≤ P ≤ 63

(min. 80%)

3,15 ≤ P ≤ 63

(min 80%)

 

3,15 ≤ P ≤ 63

(min 70%)

 

3,15 ≤ P ≤ 63

(min 60%)

 

Tillåten kvantitet finandel (3,15 mm),% Upp till 2% Upp till 5% Upp till 10% Upp till 25%
Klorhalt (% av torrvikt)4 < 0,02 % < 0,02 % < 0,02 % < 0,03 %
Dominerande råvara Stamved Ved och avfall från träindustrin Hela träd (utan rötter) och energigrödor Avverkningsrester
Tillåtna tillsatser/föroreningar Torra löv, torr barr4 Löv, barr (både torra och icke-torra)

Detaljerad produktspecifikation finns i handelsvillkoren för biobränsleprodukter

 

Tekniska specifikationer för träpelletsprodukter

Kod MG1 MG2 MG3
Typ av biobränsle Träpellets Träpellets Träpellets
Diameter mm 6+-1 eller 8+-1 6+-1 eller 8+-1 6+-1 eller 8+-1
Längd (L) mm 3,15 <= L <=40* 3,15 <= L <=40* 3,15 <= L <=40*
Fukthalt % av biomassan <= 10 <= 10 <= 10
Askhalt % av torr vikt <= 0,7 <= 1,2 <= 2
Mekanisk hållbarhet % av biomassan >= 98,0 >= 97,5 >= 97,5
Finandel (<3,15 mm) % av biomassan < 1,0 < 1,0 < 1,0
Kväve % av biomassan <= 0,3 <= 0,5 <= 1,0
Svavel % av torrvikt <= 0,04 <= 0,05 <= 0,05
Klor % av torrvikt <= 0,02 <= 0,03 <= 0,03
Asksmältpunkt oC >= 1200 >= 1100 >= 1100

* – Upp till 1% av träpelletsen får vara längre än 40 mm dock ej i något fall längre än 45 mm

 

Alla träpelletsprodukter måste dessutom uppfylla följande krav:

 • Temperaturgräns för träpellets vid punkt för slutanvändarleverans: <= 40 ° C;
 • Netto värmevärde: >= 4,6 kWh / kg;
 • Bulkdensitet (BD) (kg / m3): 600 <= BD <= 750;
 • Tillsatsinnehåll, viktprocent av den använda massan: 2,0. Mängden tillsatser i produktionen ska begränsas till 1,8 viktprocent, mängden tillsatser efter produktion (t.ex. beläggningsoljor) ska begränsas till 0,2 viktprocent av träpelletsen
 • Arsenik, mg / kg torrvikt: <= 1,0;
 • Kadmium, mg / kg torrvikt: <= 0,5;
 • Krom, mg / kg torrvikt: <= 10,0;
 • Koppar, mg / kg torrvikt: <= 10,0;
 • Bly, mg / kg torrvikt: <= 10,0;
 • Kvicksilver, mg / kg torrvikt: <= 0,1;
 • Nickel, mg / kg torrvikt: <= 10,0;
 • Zink, mg / kg torrvikt: <= 100,0.

 

Teknisk specifikation för bränsletorvprodukter

Kod KD
Typ av bränsletorv Färdigförpackat malen torv
Fraktionsstorlek mm 0 — 63
Fukthalt % av biomassan <= 50
Askhalt % av den använda massan <= 8
Klor % av den använda massan <= 0,03
Svavel % av den använda massan <= 0,3

Du kan läsa mer i handelsregler för bränsletorv.