Piegāde un norēķini

Biodegvielas piegādes grafiks

Slēdzot biodegvielas pirkuma-pārdevuma darījumus, tiek noteikts biodegvielas piegādes standarta grafiks. Biodegvielas piegādes standarta grafiks nozīmē to, ka pārdevējam ir pienākums konkrētajā piegādes nedēļā sevis paša izvēlētās darba dienās piegādāt darījumā noteikto biodegvielas nedēļas apjomu.

Pircējam ir tiesības vienpusēji koriģēt biodegvielas piegādes standarta grafiku, par to informējot pārdevēju un Operatoru rakstiski vai izmantojot ETS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš (esošās kalendārās nedēļas darījuma gadījumā – ne vēlāk kā izsoles dienā), zemāk norādītajos gadījumos un ievērojot zemāk noteiktos nosacījumus:

  • Visos gadījumos – noteikt vienmērīgu biodegvielas piegādes grafiku.
  • Mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada piegādes laika darījumu gadījumos apkures sezonas laikā – ja laika apstākļu dēļ samazinās biodegvielas nepieciešamība, pircējam ir tiesības līdz par 20% samazināt konkrētajā piegādes nedēļā piegādājamās biodegvielas daudzumu, rēķinot no noslēgtajā darījumā noteiktā piegādes nedēļā piegādājamā biodegvielas apjoma.
  • Ceturkšņa, pusgada un gada piegādes laika darījumu gadījumā pircējam ir tiesības biodegvielas piegādes sākumu un (vai) beigas noteikt, ņemot vērā faktisko apkures sezonas sākumu un (vai) beigas pircēja siltuma ražošanas darbības veikšanas vietā.
  • Mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada piegādes laika darījumu gadījumā – vienpusēji koriģēt piegādes grafiku, ar mērķi nodrošināt, lai biodegvielas piegāde tiktu īstenota, ievērojot atļautās piegādes pielaides.

Puses ar abpusēju rakstisku vienošanos var vienoties par jebkādu citu abām darījuma pusēm pieņemamu biodegvielas piegādes grafiku (piem., vienoties par biodegvielas piegādi konkrētās stundās; samazināt vai palielināt piegādājamās biodegvielas apjomus).

Biodegvielas kvalitātes mērījumi un saskaņošana

Pircējs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc piegādes nedēļas beigām, caur ETS iesniedzot Biodegvielas apjoma un kvalitātes atskaiti, pārdevējam iesniedz datus par faktiski piegādes nedēļā piegādāto biodegvielas daudzumu un tās kvalitatīvajiem rādītājiem.

Ja pircējs kavējas iesniegt konkrētajā piegādes nedēļā piegādātās biodegvielas kvalitatīvos rādītājus ilgāk nekā 4 darba dienas, tiek uzskatīts, ka piegādātā biodegviela atbilst tai noteiktajām kvalitatīvajām prasībām, kas norādīti piegādes nosacījumu 9.3.punktā.

Ja pārdevējs piekrīt pircēja iesniegtajām faktiski piegādes nedēļā piegādātā biodegvielas daudzuma un kvalitatīvo rādītāju vērtībām, viņam ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā tas jāapstiprina ar ETS līdzekļiem. Ja pārdevējs noteiktajā termiņā neapstiprina pircēja iesniegtos biodegvielas daudzuma un kvalitatīvo rādītāju datus, taču tos arī neapstrīd, tiek uzskatīts, ka pārdevējs piekrīt pircēja noteiktajām biodegvielas daudzuma un kvalitatīvo rādītāju vērtībām.

Ja pārdevējs nepiekrīt pircēja iesniegtajām biodegvielas daudzuma un kvalitatīvo rādītāju vērtībām, pārdevējam 1 darba dienas laikā ar ETS līdzekļiem ir jānoraida iesniegtā biodegvielas daudzuma un kvalitatīvo rādītāju atskaite un jānorāda konkrēts iemesls, kura dēļ atskaite ir noraidāma.

Ja noraidot biodegvielas daudzuma un kvalitatīvo rādītāju atskaiti pārdevējs norāda, ka veiks konkrētu un (vai) visu kvalitatīvo rādītāju pārbaudi laboratorijā, pārdevējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no šādas atskaites noraidīšanas brīža ir jāveic atkārtota paņemtā biodegvielas rezerves parauga kvalitatīvo rādītāju pārbaude Operatora atzītajā akreditētajā laboratorijā un šīs testēšanas rezultāti jāiesniedz Operatoram un pircējam.

Norēķināšanās par piegādāto biodegvielu

Norēķināšanās notiek tieši starp dalībniekiem saskaņā ar Operatora izrakstītajiem rēķiniem pārdevēja vārdā. Norēķini notiek, dalībniekiem veicot bankas pārskaitījumus.

Faktūrrēķins tiek izrakstīts 3 darba dienu laikā no pircēja degvielas kvalitātes atskaites apstiprināšanas ETS sistēmā. Faktūrrēķins kopā ar degvielas kvalitātes atskaiti tiek sūtīts pircējam un pārdevējam uz viņu norādītajām e-pasta adresēm.

Faktūrrēķin pircējam ir jāapmaksā 30 kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas.