Nodrošinājums

Bankas konts nodrošinājuma iemaksāšanai

Nodrošinājumu var iemaksāt naudas veidā, pārskaitot uz šādu kontu:

Banka Luminor Bank AB
Bankas kods 21400
Konta nr. LT30 2140 0300 0349 5472
Maksājuma informācija Nodrošinājums

Nodrošinājuma veids

Nodrošinājumu var sniegt:

  • naudas veidā, pārskaitot to uz iepriekš norādīto Operatora bankas kontu, vai
  • iesniedzot garantiju pēc pieprasījuma. Garantijai pēc pieprasījuma jābūt derīgai visu līguma darbības laiku un 75 dienas pēc tam. Garantija pēc pieprasījuma ir jāizsniedz bankai, kas reģistrēta Eiropas Ekonomikas zonā, un bankai pašai vai banku grupai, kurai banka pieder, ir jābūt vismaz BB ilgtermiņa kredītreitinga vērtējumam, ko noteikusi Fitch Ratings, standard and Poor‘s vai Moody‘s.

Nodrošinājuma līdzekļa summa

Pašreizējās nedēļas līgumi

Pašreizējās nedēļas nedēļas līgumu (W) gadījumā dalībnieki iesniedz nodrošinājuma līdzekli (turpmāk – NL) pirms rīkojumu iesniegšanas tirdzniecības sistēmā. NL lielums ir 15 % no visu rīkojumu, ko paredzēts iesniegt, kopējās vērtības, izņemot A kategorijas dalībniekiem, kuri iesniedz 5 % NL.

Citi līgumi

Nākamo periodu līgumiem, t. i., nedēļas (W), mēneša (M), ceturkšņa (Q), pusgada (H)) – dalībnieki iesniedz tālāk tekstā norādīto lielumu NL:

  • rīkojuma NL – 5 % no kopējās visu rīkojumu vērtības. Šis nodrošinājums tiek iesniegts pirms rīkojumu iesniegšanas tirdzniecības sistēmā;
  • papildu NL.

Papildu NL iesniedz dalībnieki, ja dalībnieks tirdzniecības sesijā noslēdza līgumu. Šadā gadījumā dalībniekam ir pienākums iesniegt papildu NL līdz pēdējās izsoles nedēļas darba dienas beigām.

Papildu NL lielumi:

  • 10 % no kopējās rīkojumu vērtības – nedēļas līgumiem (W);
  •  5 % no kopējās rīkojumu vērtības – mēneša (M) un ceturkšņa (Q) līgumiem.

Papildu NL netiek piemērots:

  • pusgada darījumiem (H);
  • A kategorijas dalībniekiem.

Kopējais nodrošinājuma līdzekļu lielums

  Darījuma ilgums
Nedēļas Mēneša Ceturkšņa Pusgada un ilgāks
Dalībnieka kategorija A 5 % 5 % 5 % 5 %
B 15 % 10 % 10 % 5 %
C 15 % 10 % 10 % 5 %
D 15 % 10 % 10 % 5 %

Tabulā norādīti kopējie nodrošinājuma līdzekļu lielumi (rīkojuma NL + papildu NL summa).

Nodrošinājuma atmaksa

Dalībnieki jebkurā laikā var pieprasīt Operatoram atgriezt neizmantoto nodrošinājumu. Pieprasījumu var iesniegt, izmantojot elektronisko tirdzniecības sistēmu.