Dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo

2019 m. vasario 20 d. Vyriausybė nustatė tvarką, kuria elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. 

Pradelstų VIAP lėšų mokėjimų neturinčios įmonėskurios per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos, galės susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh.  

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta AEI VIAP kaina be PVM yra:

2022 metams: 0,2747 ct/kWh (nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (imtinai)),

2021 metams: 0,9249 ct/kWh (nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (imtinai)),

  0,807 ct/kWh (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai));

2020 metams: 0,507 ct/kWh (nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. (imtinai)),

   1,039 ct/kWh (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. (imtinai));

2019 metams:  0,881 ct/kWh.

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga  sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB. 

Sutarties sudarymo tvarka

Užtikrinant visoms elektros energijai imlioms įmonėms vienodas sąlygas susigrąžinti sumokėtos VIAP kainos dalį, sutartis sudaroma pagal BALTPOOL UAB patvirtintas ir viešai tinklalapyje skelbiamas tipines Sutarties dėl sumokėtos VIAP kainos dalies susigrąžinimo sąlygas.

Sutartį sudaryti gali:

 • Įmonės, atlikusios energijos vartojimo auditą ir įsipareigojusios jį pakartotinai atlikti ne rečiau nei kas 4 metus;
 • Įmonės, kurios yra įsidiegusios energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas energijos efektyvumo didinimo priemones arba tokias priemones įsipareigojančios diegti sutartyje nustatyta tvarka.

Vartotojai, kurie siekia susigrąžinti VIAP kainos dalį už 2022 m. ir dar nėra sudarę sutarties su Administratoriumi, turi iki 2022 m. vasario 1 d. kreiptis į Administratorių ir pateikti:

 1. Užpildytą prašymą sudaryti sutartį dėl VIAP kainos dalies grąžinimo;
 2. Užpildytą VIAP kainos dalies grąžinimo sutartį;
 3. Užpildytą ir pasirašytą Sutarties priedą Nr. 1 „Vartotojo patvirtinimai ir garantijos”;
 4. Užpildytą ir pasirašytą Sutarties priedą Nr. 2 “Diegtinų energijos vartojimo efektyvumo priemonių sąrašas“;
 5. Energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaitą;
 6. Už suvartotą elektros energiją Vartotojui išrašytų sąskaitų už paskutinius 3 kalendorinius metus kopijas ir suvestinę „MS Excel“ formatu, nurodant pamėnesiui suvartotą elektros energijos kiekį;
 7. Vartotojo elektros energijos vartojimo intensyvumo skaičiavimą, atliktą Komunikato 4 priede nustatyta tvarka (tik tais atvejais, jei įmonė veikia Komunikato 5 priede nurodytame veiklos sektoriuje).

VIAP kainos dalies grąžinimo tvarka

Elektros energiją intensyviai naudojančiam vartotojui, kuris atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei tinkamai vykdo su Administratoriumi sudaryta Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, už praėjusius kalendorinius metus sumokėtos AEI VIAP kainos dalis grąžinama pagal Vartotojo prašymą, kuris, kartu su jį pagrindžiančiais dokumentais, Administratoriui privalo būti pateiktas ne vėliau kaip einamųjų metų liepos 1 dieną (pvz., elektros energiją intensyviai naudojantis vartotojas prašymą dėl už 2020 m. sumokėtos AEI VIAP kainos dalies grąžinimo Administratoriui turi pateikti iki 2021 m. liepos 1 d. (imtinai).

Tuo tikslu vartotojai ne vėliau nei iki kiekvienų metų liepos 1 dienos privalo pateikti Administratoriui:

 1. Atnaujintus ir pasirašytus Vartotojo patvirtinimus ir garantijas (Sutarties Priedo Nr. 1 forma);
 2. Tinkamai užpildytą ir nepriklausomo auditoriaus patvirtintą prašymą grąžinti VIAP kainos dalį su visais jame nustatytais dokumentais – Forma Nr. 1;
 3. Tinkamai užpildytą ir nepriklausomo auditoriaus patvirtintą pažymą apie vartotojo veiklos priskyrimą konkrečiam sektoriui, su visais joje nustatytais dokumentais – Forma Nr. 2;
 4. Tinkamai užpildytą ir nepriklausomo auditoriaus patvirtintą Vartotojo patvirtinimą, kad Vartotojas neturi sunkumus patiriančios įmonės statuso – Forma Nr. 3;
 5. Tinkamai užpildytą ir nepriklausomo auditoriaus patvirtintą ataskaitą apie atliktas investicijas į geriausias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones.

Susiję teisės aktai

Europos Komisijos komunikatas 2014/C 200/01 „2014-2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“ 

Europos Komisijos komunikatas 2014/C 249/01 „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ 

Europos komisijos komunikatas 2020/C 224/02 „Dėl 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių, Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gairių, 2020–2014 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių, Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti, komunikato „Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“, Komisijos komunikato „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ ir Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui galiojimo pratęsimo ir pakeitimų“

2019-01-08 Europos Komisijos sprendimas dėl paramos schemos energijai imliems vartotojams suderinimo Nr. SA.50484 (2018/N)  (Oficialus sprendimo tekstas anglų kalba)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-09-19 nutarimas Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018-10-26 nutarimas Nr. O3E-359 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2019 metams nustatymo 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019-10-31 nutarimas Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo“

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gegužės 21 d. nutarimas Nr. O3E-429 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. O3E-650 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo“ pakeitimo

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. O3E-1013 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams nustatymo“

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-27 Pažyma Nr. O5E-877 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams“

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-05-20 Pažyma Nr. O5E-586 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2021 metams perskaičiavimo“

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-10-29 nutarimas Nr. O3E-1420 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2022 metams nustatymo“