Tarnimine ja tasumine

Kütuse tarnimise graafik

Kütuse ostu-müügilepingus nimetatud standardne kütuse tarnimise graafik tähendab seda, et müüja on kohustatud konkreetse tarnimise nädalal oma poolt valitud tööpäevadel tarnima lepingus kehtestatud nädalas ettenähtud kütuse koguse.

Ostjal on õigus ühepoolselt korrigeerida standardset kütuse tarnimise graafikut, informeerides sellest müüjat kirjalikult või elektronposti vahenditega mitte hiljem kui 3 (kolm) tööpäeva (jooksva kalendrinädala tehingu puhul – mitte hiljem kui oksjoni kuupäeval), allpool näidatud juhtumitel ja tingimustel:

  • Kõikidel juhtumitel – kehtestada kütuse tarnimise ühtlane graafik.
  • Kuu, kvartali, poolaasta ja aasta kütuse tarnimise kütteperioodi vältel
    – juhul kui ilmastikuolude tõttu vähenes kütuse vajadus, ostjal on õigus kuni 20% võrra vähendada konkreetse nädala kütuse tarnimise mahtu, arvestades lepingus sätestatud selle konkreetse nädala kütuse tarnimise kogusest.
  • Kvartaliks, poolaastaks või aastaks sõlmitud tehingute korral – ostjal on õigus kütuse vastuvõtmise algust ja (või) lõppu kehtestada, võttes arvesse faktilist kütteperioodi algust ja (või) lõppu ostja soojustootmise asukohas.
  • Kalendrikuuks, kvartaliks, poolaastaks või aastaks sõlmitud tarnimise tehingute korral – ühepoolselt korrigeerida tarnimise graafikut püüdega kindlustada, et kütuse tarnimine toimuks kinni pidades lubatavast tarnimise kõrvalekalletest.

Pooltel on õigus kirjaliku kokkuleppega kehtestada ükskõik milline muu, mõlemale tehingu poolele vastuvõetav kütuse tarnimise graafik (näiteks kokku leppida tarnimise konkreetsed kellaajad; vähendada või suurendada tarnitava kütuse kogust).

Juhul kui lepingu pooled ei suutnud kokku leppida kütuse tarnimise graafiku muutuste kohta, siis ostjal on õigus kas kirjalikult või elektronsidevahenditega mitte hiljem kui 1 (üks) tööpäev enne vastava tarnimise ajavahemiku algust kehtestada ühtlane tarnegraafik.

Kütuse kvaliteedi mõõtmine ja kooskõlastamine

Ostja, hiljemalt 7 tööpäeva jooksul, alates tarne lõppemise nädalast, esitab müüjale elektronposti vahenditega kütuse koguse ja kvaliteedi aruande (allpool – Kvaliteedi aruanne) faktiliselt selle nädala jooksul kohale toimetaud kütuse koguse ja kvaliteedinäitajate kohta. Juhul kui ostja hilineb kütuse kvaliteedi aruande esitamisega konkreetse nädala kohta, siis loetakse, et sel nädalal kohale toimetaud kütus vastas kehtestatud kvaliteedi nõuetele.

Juhul, kui müüja nõustub ostja aruandes toodud kvaliteedi ja koguse näitajatega, siis ta peab mitte hiljem kui 8 (kaheksa) tööpäeva peale tarnimise nädala lõppemist selle kinnitama elektronposti vahenditega. Juhul kui müüja kehtestatud tähtajaks ei kinnita ostja poolt esitatud aruannet kütuse koguse ja kvaliteedi kohta, kuid samuti ta ei ole esitanud vastuväiteid, siis loetakse, et müüja nõustus ostja poolt näidatud kütuse koguse ja kvaliteedi näitajatega.

Juhul kui müüja ei nõustu talle esitatud aruandes oleva kütuse kogusega ja kvaliteedinäitajatega, siis müüja on kohustatud mitte hiljem kui 8 (kaheksa) tööpäeva jooksul peale tarnimise nädala lõppemist elektronpostivahenditega teatama aruande tagasilükkamisest ja näitama konkreetse tagasilükkamise põhjuse.

Ostja on kohustatud mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul hindama müüja poolt näidatuid kvaliteediaruande tagasilükkamise põhjuseid, aruannet vastavalt korrigeerima ja uuesti esitama selle kooskõlastamiseks. Ostjal on õigus keelduda kvaliteediaruande kooskõlastamisest ainult kirjalikul teel, näidates põhjused ja argumendid, miks ta ei nõustu müüja poolt esitatud aruande tagasilükkamise põhjustega.

Juhul kui kvaliteediaruandes müüja näitas, et ta sooritab konkreetse ja (või) kõikide kvaliteedinäitajate kontrolli laboratooriumis, siis müüja on kohustatud mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul selle kvaliteediaruande tagasilükkamise momendist tegema kütusetagavara kvaliteedinäitajate uue uuringu Operaatori poolt tunnistatud akrediteeritud laboratooriumis ja need uuringutulemused esitama ostjale. Juhul kui müüja ei esita uuringute tulemusi, siis müüja kaotab õiguse vaidlustada kvaliteediaruandes toodud näitajate suurusi.

Tarnitud kütuse eest tasumise kord

Tasumine toimub vahetult tehingus osalejate vahel, vastavalt Operaatori poolt müüja nimel välja antud arvetele. Arveldamine toimub pangaülekanneteta.

Arve-faktuur kirjutatakse välja 3 tööpäeva jooksul peale müüja kvaliteediaruande saatmist elektronposti süsteemis. Arve-faktuur koos kütuse kvaliteediaruandega saadetakse ostjale ja müüjale nende poolt näidatud elektronposti aadressidele.

Ostja on kohustatud maksma arve-faktuuri 30 kalendripäeva jooksul, alates selle kättesaamise kuupäevast.